O NAS

 • Znaczek WSP (proj. Jadwiga Grzelak)

  Znaczek WSP (proj. Jadwiga Grzelak)

 • Medal z Okazji 50 lecia WSP rewers (proj.Jadwiga Grzelak)

  Medal z Okazji 50 lecia WSP rewers (proj.Jadwiga Grzelak)

 • Medal z Okazji 50 lecia WSP awers (proj. Jadwiga Grzelak)

  Medal z Okazji 50 lecia WSP awers (proj. Jadwiga Grzelak)

 • Medal z Okazji 45 lecia WSP awers (proj. Jadwiga Grzelak)

  Medal z Okazji 45 lecia WSP awers (proj. Jadwiga Grzelak)

 • Medal z Okazji 45 lecia WSP rewers (proj. Jadwiga Grzelak)

  Medal z Okazji 45 lecia WSP rewers (proj. Jadwiga Grzelak)

 • Medal z Okazji 40 lecia WSP awers (proj. Jadwiga Grzelak)

  Medal z Okazji 40 lecia WSP awers (proj. Jadwiga Grzelak)

Rys historyczny:

Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków to żywy organizm, który ma swoje narodziny w drugiej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Formalną datę tych narodzin poprzedziło kształtowanie wizji posiadania własnej organizacji i stworzenia warunków kształcenia się w sztuce malarstwa, poznawania i doskonalenia warsztatu artystycznego w środowisku ludzi o artystycznych zamiłowaniach i uzdolnieniach.

W 1956 r. grupa osób uczestnicząca w zajęciach plastycznych w Stołecznym Domu Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie prowadzonych przez artystów plastyków Lucjana Jagodzińskiego oraz Jerzego Baurskiego, kierowana tą ideą zawiązała Komitet Założycielski Klubu Plastyków Amatorów.

3 maja 1958 r. to formalna data powstania Klubu Plastyków Amatorów, pierwsze Walne Zgromadzenie, przyjęcie Statutu i wybór organów statutowych z prezesem Klubu Panią Domicelą Spejchert.

Decyzją ówczesnego Prezydium Rady Narodowej M. St. Warszawy z dnia 10 lipca 1958 r. Klub Plastyków Amatorów został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków.

Pierwszą siedzibą Klubu, dzięki przychylności Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście, był Staromiejski Dom Kultury przy Rynku Starego Miasta. Tam odbywały się konsultacje i zajęcia praktyczne w pracowni malarstwa, w której członkowie Klubu doskonalili swój warsztat artystyczny pod kierunkiem artysty plastyka Jerzego Baurskiego. , Klub uzyskał wówczas pomieszczenie na stałą wystawę prac w Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Świętojańskiej 5 (do 1960 r.).

Od 1963 r. rozpoczęły się „przeprowadzki” i Klub zmieniał miejsce prowadzenia pracowni, wykładów i konsultacji z przyczyn od siebie niezależnych.

I tak były to:

Pałac Kultury i Nauki (kilka miesięcy w 1964 r.), Dom Kultury „Energetyka” na Wybrzeżu Kościuszkowskim (kilka lat 1964 - 1970), Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki w Pałacyku Szustra przy ul. Morskie Oko 2 ( 1971 – 1988 ), Muzeum Xawerego Dunikowskiego (Królikarnia) przy ul. Puławskiej ( 1989 – 2001) i od marca 2002 r. Staromiejski Dom Kultury przy Rynku Starego Miasta 2. Od 2020 r.  cykliczne spotkania członków WSP odbywają się w Centrum Kreatywności Targowa 56 .
W ich trakcie prowadzone są wykłady z dziedziny malarstwa, technik artystycznych, historii sztuki oraz konsultacje indywidualnych prac.

Obecnie zajęcia te prowadzą:

• pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego dr Ewa Korpysz – wykłady z dziedziny historii sztuki (od 1994 r.),

• pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – artysta malarz prof. Wojciech Cieśniewski - wykłady z dziedziny malarstwa i konsultacje (od 2005 r.),

• prowadziła, zmarła w 2018 r. dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie –prof. Dorota Grynczel – wykłady i konsultacje z dziedziny tkaniny artystycznej (od 2001 r.),

• prof. Janusz Knorowski, prowadzący Pracownię Malarstwa na ASP w Warszawie. (od 2019 r.)

• dr sztuk pięknych Jolanta Caban - Mlącka – wykłady z dziedziny malarstwa i konsultacje (od 2019 r.)

• dr sztuk pięknych Anna Krzemińska –  konsultacje (od 2020 r.)

• dr sztuk pięknych Tomasz  Knorowski –  konsultacje (od 2021 r.)

• dr hab. Małgorzata Wrześniak - dr hab. nauk humanistycznych, historyk sztuki i tłumacz, prof. UKSW (od 2021 r.)


Wracając do chronologii zdarzeń – nastąpiły zmiany organizacyjne.
W 1977 r. Klub Plastyków Amatorów przekształcił się w Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków Nieprofesjonalnych.

W 1989 r. Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków Nieprofesjonalnych przekształciło się w Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków i pod tą nazwą zostało wpisane 5 maja 1989 r. do rejestru stowarzyszeń VII Wydziału Cywilnego i Rejestrowego Sądu Rejonowego w Warszawie pod nr RST 98.

Od 1994 r. Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000018909.

W 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat darczyńców, w tym od 2009 r. także z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na dzień 1 marca 2021 roku Stowarzyszenie liczyło 267 członków i kandydatów a w ciągu 62 lat istnienia przyjęło ponad 1600 osób; corocznie przyjmowani są nowi członkowie.


Członkowie Stowarzyszenia to osoby w różnym wieku, zarówno posiadające wykształcenie plastyczne, jak też pasjonaci sztuk plastycznych wykształceni w innych kierunkach. Są wśród nas nauczyciele, lekarze, prawnicy, ekonomiści, architekci, technicy – szeroki przekrój grup zawodowych a także ludzie bez zawodu.
Łączy nas jedna pasja, mianowicie umiłowanie sztuki i piękna. Łączy nas pragnienie przekładania przeżyć i wrażeń na płótno, papier, czy tkaninę. Każdą wolną chwilę poświęcamy twórczości artystycznej.


Warto w tym miejscu przytoczyć fragment postanowień Statutu Stowarzyszenia, mianowicie:
§ 5. Celem Stowarzyszenia jest:

1) zrzeszanie twórców uprawiających sztuki plastyczne, w szczególności malarstwo, grafikę, tkactwo, rzeźbę oraz inne techniki noszące znamiona sztuki plastycznej;
2) dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia;
3) kształtowanie postaw artystycznych, etycznych i społecznych;
4) prezentowanie dorobku artystycznego Stowarzyszenia.”

Te statutowe cele, przez ponad pół wieku, realizują kolejne Zarządy i Komisje Statutowe, pokonując różne przeszkody, przeważnie w trudnych warunkach, bez własnego lokalu na siedzibę i prowadzenie pracowni, bez własnej galerii. Ale z wielką ofiarnością i poczuciem, że wykonują pożyteczną pracę ułatwiając twórcom realizowanie potrzeby tworzenia, doskonalenia twórczości artystycznej oraz umożliwiając prezentowanie swoich dzieł odbiorcom, na organizowanych wystawach zbiorowych.

Organizujemy kilka wystaw zbiorowych w roku.
Wykonanie tego zadania jest możliwe dzięki życzliwości różnych instytucji, które nieodpłatnie, bądź za niewielką odpłatnością udostępniają nam pomieszczenia do organizacji ekspozycji artystycznych.

W 2008 r. otrzymaliśmy finansowe wsparcie od Prezydenta miasta Warszawy z przeznaczeniem na wydanie okolicznościowego katalogu w związku z jubileuszem 50-lecia Stowarzyszenia.
3 kwietnia – 21 grudnia 2019 roku byliśmy beneficjentami programu ASOS 2019 skierowanego do seniorów, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 49 465,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sfinansowaliśmy 20 wykładów, wynajem sal, 2 wycieczki wyjazdowe i dwukrotne zwiedzanie wystaw w Warszawie, 3 plenery wyjazdowe, 2 plenery warszawskie i 4 wystawy zbiorowe członków WSP.

Tradycyjnie, co 5 lat Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków spełniając oczekiwania członków, organizuje uroczystość jubileuszową, na którą składa się:
• wydanie katalogu obrazującego działalność Stowarzyszenia i przedstawiającego stowarzyszonych twórców,
• uhonorowanie wyróżnieniami zasłużonych dla Stowarzyszenia osób,
• zorganizowanie zbiorowej wystawy prac artystycznych członków.


• Z Okazji rocznic jubileuszowych WSP wydało medale okolicznościowe i znaczek.
Projekt i opracowanie graficzne - członkini WSP, P. Jadwiga Grzelak,
a medale wykonano w Pracowni Pamiątkarskiej Jerzego Kowalskiego w Toruniu.

WSP wydaje także z okazji różnych rocznic dyplomy okolicznościowe (opracowane przez Jadwigę Grzelak), oraz katalogi okolicznościowe, opracowywane przez członków WSP.

W 2013 roku w 55 rocznicę powstania Stowarzyszenia i w 2018 roku w 60. rocznicę powstania Stowarzyszenia,
w sali Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/ 12 w Warszawie przedstawiliśmy prace kilkudziesięciu artystów na zbiorowej wystawie malarstwa i tkaniny artystycznej.

Patronat honorowy nad obchodami naszych jubileuszów przyjęli:
Wojewoda Mazowiecki
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Jest to dla nas zaszczyt i dowód poparcia naszej działalności i uznania jej za pożyteczną dla kultury.

Zarząd
Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków