członkostwo

Informacja dotycząca przyjęć do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Zgodnie ze Statutem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków,
członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba uprawiająca sztuki plastyczne,
która uzyska pozytywną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia - własnoręcznych, podpisanych, oryginalnych prac plastycznych (obrazy w różnej technice, tkanina artystyczna, rzeźba).
Pożądane jest przedstawienie Komisji dokumentów świadczących o uczęszczaniu do pracowni artystycznych, a także innych dokumentów świadczących o dotychczasowym dorobku artystycznym;
decydujące jednak są wykonane prace.
Osoba pozytywnie oceniona przez Komisję staje się kandydatem na członka Stowarzyszenia,
a po rocznym stażu kandydackim, jeśli w tym czasie wykaże aktywną działalność artystyczną,
to jest przedstawi kolejne prace do konsultacji, będzie uczestniczyć w planowych zajęciach - i uzyska pozytywną ocenę Komisji,
zostaje przyjęta na członka Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
otrzymuje legitymację członkowską wręczaną na wernisażu wystawy zbiorowej kandydatów po zakończonym rocznym stażu.

Najbliższe przyjęcia przewidujemy w IV kwartale bieżącego roku. 
Dokładna data i miejsce przyjęć zostaną podane w październiku w kwartalnym Komunikacie,
który można będzie przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wsp.netgaleria.pl/Komunikaty oraz na Facebooku Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

W dniu przyjęć - osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia przedstawiają Komisji Kwalifikacyjnej wykonane osobiście prace, podpisane (w ilości 4-6) oraz ewentualnie dokumenty wymienione wyżej.
Kandydaci zapoznają się z warunkami przyjęć i ze Statutem Stowarzyszenia, wypełniają deklarację o przyjęcie do Stowarzyszenia; podpisują stosowne zobowiązanie, wpłacają wpisowe (200 zł) i składkę członkowską.
Należy dołączyć zdjęcie, które będzie wykorzystane do legitymacji członkowskiej.

Na czas pandemii przyjęcia Kandydatów odbywają się w formie elektronicznej.
Ewentualną korespondencję należy kierować na adres Stowarzyszenia: wspplastycy@gmail.com