formularze

W związku z RODO każdy członek WSP powinien podpisać następujące oświadczenie:
............................................................
Warszawa, dnia …………………
Oświadczenie
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………...(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań statutowych Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. – Dz. U. nr 133, poz 833 – z późniejszymi zmianami i Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 – z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że udzielam Warszawskiemu Stowarzyszeniu Plastyków bezterminowej zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych z moim wizerunkiem oraz zdjęć moich prac bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów wyłącznie w celach zgodnych z prowadzoną przez Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków działalnością, w szczególności umieszczenie na stronach internetowych używanych przez Stowarzyszenie oraz wykorzystanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym katalogu członków (podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 – z późniejszymi zmianami).

Podpis członka WSP…………………………………………...