statut

STATUT
Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków
uchwalony 18 listopada 2008r. przez Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.
Statut wszedł w życie 31 marca 2009r.I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW i zrzesza w swoich szeregach osoby uprawiające sztuki plastyczne.
2. Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących w większości emerytami, dla których Stowarzyszenie stanowi płaszczyznę dla realizowania i doskonalenia własnych umiejętności artystycznych oraz umożliwia im pełniejsze współuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami);
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 873);
3) niniejszego statutu.
4) Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w sferze zadań publicznych określonych w art. 4. ust. 1. pkt. 11. i 13. ustawy, mianowicie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 2.

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą jego władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie podlega rejestracji i zgodnie z przepisami prawa posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci okrągłej z napisem w obwodzie: „Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków”.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) zrzeszanie twórców uprawiających sztuki plastyczne, w szczególności malarstwo, grafikę, tkactwo, rzeźbę oraz inne techniki noszące znamiona sztuki plastycznej;
2) dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia;
3) kształtowanie postaw artystycznych, etycznych i społecznych;
4) prezentowanie dorobku artystycznego Stowarzyszenia.

§ 6.

Środkami działania są:
1) organizowanie konsultacji, zebrań dyskusyjnych, odczytów, prelekcji, prowadzenie biblioteki;
2) prowadzenie pracowni plastycznych oraz organizowanie plenerów;
3) organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych, kiermaszów i aukcji – zgodnie z obowiązującymi przepisami – oraz innych form prezentowania prac swoich członków;
4) współpraca z innymi organizatorami ruchu plastycznego oraz plastykami w kraju i za granicą;
5) inicjowanie ofiarności członków, sympatyków i sponsorów w kraju i za granicą na rzecz Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 7.

W skład Stowarzyszenia wchodzą:
1. Członkowie zwyczajni.
2. Kandydaci.
3. Członkowie honorowi.
4. Członkowie wspierający.

§ 8.

Członkiem zwyczajnym i kandydatem może być każda pełnoletnia osoba uprawiająca sztuki plastyczne na podstawie złożonej deklaracji.

§ 9.

Członkowie zwyczajni i kandydaci zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) uczestnictwa w realizacji celów statutowych;
3) wykonywania przyjętych na siebie obowiązków;
4) regularnego opłacania składek członkowskich;
5) innych wpłat na rzecz Stowarzyszenia wynikających z działalności statutowej.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:
1) odpowiada warunkom § 8 Statutu;
2) uzyskała dodatnią ocenę Komisji Kwalifikacyjnej własnoręcznych, oryginalnych prac plastycznych po zakończeniu stażu kandydackiego;
3) wykazała się aktywną działalnością społeczną na rzecz Stowarzyszenia;
4) została przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia;
3) czynnego udziału w działalności statutowej;
4) udziału w konsultacjach i prelekcjach;
5) przynależności do sekcji i kół zainteresowań;
6) korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz innych świadczeń określonych przez Zarząd;
7) wystąpienia o zwolnienie z opłacania składki po ukończeniu 80 lat;
8) okresowego zwolnienia z opłat składek członkowskich, uzasadnionego długotrwałą chorobą, wyjazdem za granicę lub innym zdarzeniem losowym.
Okresowe zwolnienie nie może trwać dłużej niż dwa lata.
Decyzję o okresowym zwolnieniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12.

Kandydatem na członka może być osoba, która:
1) odpowiada warunkom § 8 Statutu;
2) uzyskała dodatnią ocenę Komisji Kwalifikacyjnej własnoręcznych prac plastycznych;
3) odbywa staż kandydacki maksymalnie przez okres 1 roku i została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 13.

Kandydatowi na członka przysługuje prawo do:
1) korzystania z przywilejów zawartych w § 11, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w wystawach, kiermaszach i aukcjach a także zwolnienia z opłacania składek członkowskich;
2) ubiegania się o skrócenie stażu kandydackiego po akceptacji prowadzącego pracownię. Decyzję o skróceniu stażu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej;
3) uzyskania statusu członka zwyczajnego po zakończeniu stażu kandydackiego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 14.

1. Członkostwo zwyczajne i kandydackie ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;
2) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów na skutek zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy bez usprawiedliwienia;
3) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność sprzeczną ze Statutem lub działanie na szkodę Stowarzyszenia albo nieetyczne zachowanie;
4) nie uzyskania przez kandydata, po upływie stażu kandydackiego, dodatniej oceny Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Członkostwo zwyczajne może być zawieszone przez Sąd Koleżeński na okres jednego roku w przypadku naruszenia obowiązków członka, etyki koleżeńskiego postępowania lub dobrego imienia Stowarzyszenia.

3. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia.

§ 15.

Członkowie skreśleni w myśl § 14. pkt. 1, 2 i 4 niniejszego Statutu mogą się starać o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie co najmniej jednego roku od daty skreślenia.

§ 16.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, przy czym:
1) godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia;
2) członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 17.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i wykazująca się poparciem finansowym lub materialnym na rzecz Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA.
§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zgromadzenie Członków.
B. Zarząd Stowarzyszenia.
C. Komisja Rewizyjna.
D. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa trzy lata.
3. Władze Stowarzyszenia wymienione w pkt. B, C, D mają prawo każde we własnym zakresie do uzupełnienia swojego składu w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu wybranego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia ( pkt. B, C, D ) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności uprawnionego do prowadzenia zebrania oraz co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości wymagają dla swej ważności 2/3 głosów obecnych na zebraniu.

A. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 19.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. § 20.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie Zgromadzenia co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem, z podaniem porządku obrad.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz poszczególnych Komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie;
2) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał proponowanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Stowarzyszenia;
5) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Członkowie wybrani do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu;
6) powoływanie przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej oraz w miarę potrzeby przewodniczących innych Komisji;
7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia;
8) zatwierdzanie regulaminów Sądu Koleżeńskiego i Komisji Kwalifikacyjnej;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat wynikających z działalności statutowej;
10) podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ilości członków zwyczajnych, zgłoszony na piśmie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są:
1) w sprawach ujętych w § 21 w pkt. 1 do 4 oraz 8 do 10 Statutu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2) w sprawach ujętych w § 21 w pkt. 5 i 6 zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub też na wniosek Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
2. Do ważności powyższych ( § 23 pkt. 1 i 2 ) uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie obrad Walnego Zgromadzenia.

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

§ 24.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenia w głosowaniu tajnym lub na wniosek Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
2. Członków Zarządu, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, gospodarza, wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Zakres czynności poszczególnych członków i przepisy porządkowe pracy Zarządu określa się regulaminem przyjętym na posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące. Zwołuje je prezes a w razie jego nieobecności wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Zarządu.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) realizacja zadań i celów statutowych Stowarzyszenia;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych;
6) ustalanie budżetu w oparciu o wytyczne Walnego Zgromadzenia;
7) ustalanie wydatków nadzwyczajnych;
8) sporządzanie sprawozdań rocznych, planów pracy i preliminarzy budżetowych;
9) przyjmowanie oraz skreślanie i zawieszanie w prawach członka w myśl § 10 pkt. 4, § 12, § 14 pkt. 1, 2, 4 § 15 oraz § 26;
10) występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o powoływanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz w miarę potrzeby innych komisji jako organów opiniodawczych.

§ 26.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wystąpić do Sądu Koleżeńskiego
o zawieszenie członka zwyczajnego w przypadku naruszenia obowiązków członka, dobrego imienia Stowarzyszenia lub etyki koleżeńskiej.


C.KOMISJA REWIZYJNA

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia, niezależnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków spośród których wybiera się przewodniczącego Komisji i jego zastępcę.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 28.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.
3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu z działalności Zarządu a także składa wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres jego działalności.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI.

§ 29.

1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów oraz spraw związanych z naruszeniem zasad statutowych i etycznych.
4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
5. Sąd Koleżeński może orzekać kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres 1 roku, wykluczenia ze Stowarzyszenia.
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego strony mogą się odwoływać wyłącznie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

V. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ.

§ 30.


1) składki członkowskie i opłaty wpisowego;
2) wpłaty z tytułu uczestnictwa w wystawach i kiermaszach;
3) dotacje;
4) darowizny i zapisy;
5) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
6) dochody z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację zadań statutowych.
4. W zakresie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi:
działalność nieodpłatną w przedmiocie organizowania różnych form dokształcania dla członków Stowarzyszenia z zakresu sztuk plastycznych oraz umożliwiania im prezentowania dorobku artystycznego
oraz działalność odpłatną w zakresie sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

§ 30 1.

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 31.

W sprawach zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenie reprezentują: Prezes i Wiceprezes Zarządu do spraw finansowych lub inny członek Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 32.

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 33.

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania go w Sądzie Rejestrowym.
Statut został uchwalony 18 listopada 2008r. przez Walne Zgromadzenie członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.
Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 31 marca 2009r.
Nr KRS 0000018909.